سه شنبه 1 خرداد 1397
 انتخاب وب سایت

معاون دانشجویی

سید مجید علوی

مرتبه علمی: استادیار

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی : ریاضی کاربردی گرایش کامپیوتر  از دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد:  ریاضی کاربردی از دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری:ریاضی کاربردی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

 

سوابق اجرایی:

مدیر گروه ریاضی معلمین

مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مدیر گروه ریاضی کاربردی واحد علوم و تحقیقات مرکزی-اراک

معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات مرکزی-اراک

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات (WOS):   7

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 4

تعداد کتاب تالیف و ترجمه: 1

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 1

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 5