سه شنبه 1 خرداد 1397
 انتخاب وب سایت
 

حوزه معاونت دانشجویی

شماره مستقیم

دفتر معاونت دانشجویی

33412191

معاون دانشجویی

33412192

دفترمدیرکل دانشجویی

33412439

مدیرکل امور دانشجویی

33412193

نقل وانتقا لات دانشجویی

33412194

نقل وانتقا لات دانشجویی

33412195

تربیت بدنی خواهران

33412196

رئیس اداره فارغ التحصیلان

33412197

ثبت دانشنامه ها

33412198

ریزنمرات فارغ التحصیلان

33412418

گواهینامه موقت

33412419

تسویه حساب فارغ التحصیلان

33412199

تسویه حساب فارغ التحصیلان

33412417

تسویه حساب فارغ التحصیلان

33412205

مرکز مشا وره

33412202

مرکزمشا وره

33412203

کمیته انضباطی

33412204

امورخوابگاه خواهران

33412207

اداره امور مشمولین

33412208

بایگانی فارغ التحصیلان

33412209

رئیس اداره تربیت بدنی

33412314

مسوول سالن پوریای ولی

33412411

استخر اروند

33412900

استخر اروند (اتاق ناجی)

3341

دفتر بهداری

33412421

پزشک برادران

33412422

پزشک خواهران

33412423

دندانپزشکی

33412425

رئیس اداره تغذیه

33412375

سرپرست آشپزخانه

33412376

آشپزخانه

33412377

سلف اساتید

33412378

اتوماسیون تغذیه

33412452

بوفه برادران

33412379

بوفه خواهران

33412380